ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A HACUKABOLT KÖZÖSSÉGÉNEK TAGJAI SZÁMÁRA

 
A Hacukabolt az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § (1) bekezdése, továbbá az európai általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban: GDPR) 12. cikk (1) bekezdése alapján a hacukabolt.hu weboldalon regisztráló közösségi tagokat adataik kezeléséről az alábbiak szerint tájékoztatja:
 
Adatkezelők:
 • Németh-Gellai Ildikó Dóra ev.
 • Székhely: 9700 Szombathely, Akacs M. u. 45.
 • E-mail: info@hacukabolt.hu
 • Szirmai Judit ev.
 • Székhely: 9700 Szombathely, Kárpáti K. u. 17.
 • E-mail: info@hacukabolt.hu

(együttesen és a továbbikaban: Hacukbolt)

Adatfeldolgozó:
 • Deeb IT Kft. 
 • Székhely: 9751 Vép, Petőfi S. utca 22.
 • E-mail: info@deeb.hu
Az adatkezelés célja:
 
A Hacukabolt részére a hacukabolt.hu oldalon részletesen ismertetett használt ruházati termékek (női és férfi ruhák, cipők és kiegészítők, gyerekruhák, gyerekcipők és kiegészítők) leadására van lehetőség. A ruhaleadáshoz a hacukabolt.hu weboldalon történő regisztráció szükséges, amely során a Hacukabolt által kért valamennyi adatot (név, e-mail cím, jelszó) meg kell adni. 
A leadásra szánt használt ruhák és kiegészítők kiválasztását és pontozását követően az összesített pontok jóváírásra kerülnek a Regisztráló felhasználói fiókjában.
 
Kezelt adatok köre:
 1. név
 2. telefonszám – nem kötelező a regisztrációhoz
 3. e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulását adja a regisztráció során a személyes adatainak ÁSZF-ben rögzített kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a regisztráció visszavonásáig áll fenn.

Az érintett jogai: az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog
Megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsunk.
 

Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 
Törléshez való jog
A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően egyes adatok törlésére csak a jogszabályban feltüntetett határidő lejárta után van lehetőség.
Az ilyen törlési korlátozással nem érintett adatok esetében az érintett személyes adatainak törlését az alábbiak alapján kérheti:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 
Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
 
Jogorvoslathoz való jog
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
 
Igénybe vehető jogorvoslatok:

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Honlap: www.naih.hu
  Telefon: 1/391-1400
 2. Bíróság
  Az érintett a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.

Szombathely, 2023. 04.06.